Algemene voorwaarden bruikleen

Algemene voorwaarden bruikleen St. Cecilia Voorhout
(versie 17-03-2022)

Artikel 1. Bruikleen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op lidmaatschappen en waarbij materialen door stichting R.K. Muziekcorps St. Cecilia te Voorhout, aan derden in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Uitgeleende zaken
Deze voorwaarden hebben betrekking op de uitleen van de volgende materialen:
- muziekinstrumenten, instrumentenkoffers en instrumentenstandaards
- bladmuziek en lessenaar
- uniform
- licht- en geluidapparatuur
Hierna te noemen materiaal. Het materiaal blijft ten alle tijden eigendom van St. Cecilia.

Artikel 3. Duur van de bruikleen
St. Cecilia leent het materiaal aan de lener in de periode tussen start lidmaatschap en zo lang lener lid is van St. Cecilia. De overeenkomst van bruikleen gaat in op de datum van ontvangst van de ontvangen materialen en verloopt op de datum van inlevering van materialen.

Artikel 4. Levering en retour
De lener draagt zelf zorg voor het ophalen van het materiaal bij St. Cecilia. Bij (voortijdige) beëindiging van het lidmaatschap van St. Cecilia zorgt de lener dat hij het materiaal terugbrengt naar St. Cecilia.

Artikel 5. Staat van het Materiaal
De lener is verplicht bij de levering van het materiaal dit grondig te inspecteren op gebreken dan wel op het verwachtingspatroon daarvan. Indien er iets niet in orde mocht zijn, dient de lener St. Cecilia hiervan terstond op de hoogte te brengen. Indien de lener niet uiterlijk binnen 24 uur na de dag van de levering St. Cecilia wijst op aanwezig zijnde gebreken, wordt door de lener ingestemd met de staat van het materiaal.

Artikel 6. Verplichtingen lener
a) De lener is verplicht:
- het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het in bruikleen is gegeven, zijnde het
beoefenen van muziek ten behoeve van activiteiten, direct of voortvloeiend, vanuit St. Cecilia;
- het materiaal overeenkomstig de schoonmaak en onderhoudsinstructies die aan lener bij aflevering
van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
- St. Cecilia ten allen tijde toegang tot het materiaal te verschaffen.
b) Het is de lener niet toegestaan veranderingen aan het materiaal aan te brengen. Tevens zal de lener het materiaal niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden.
Beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan mits hiervoor schriftelijke toestemming van St. Cecilia is ontvangen.

Artikel 7. Onderhoud en Reparatie
a) Zonder toestemming van St. Cecilia mag de lener niet tot reparatie overgaan. Indien dit wel gebeurt zijn de kosten voor rekening van de lener.
b) Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door toedoen van derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan kunnen de kosten daarvan afzonderlijk aan de lener in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Schade, diefstal of verlies
a) De lener treft maatregelen, zodat risico’s voor het beschadigen of verloren gaan van het materiaal bij normaal functioneel gebruik tot een minimum beperkt blijven.
b) De lener is verplicht elke schade en gebrek aan het materiaal terstond aan St. Cecilia te melden.
c) Schade veroorzaakt door verwijtbare nalatigheid, opzet en bewuste roekeloosheid van de lener komt volledig voor rekening van de lener.
c) Bij verlies of diefstal van het materiaal dient de lener dit onmiddellijk te melden bij St. Cecilia en hiervan binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. Een kopie van de aangifte dient te worden ingeleverd bij St. Cecilia.

Artikel 9. Wijzigingen
Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig indien zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle door St. Cecilia gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
Share our website